अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.129

कलापो भूषणे बर्हे तूणीरे संहतावपि
परिच्छदे परीवापः पर्युप्तौ सलिलस्थितौ

कलाप (पुं) = भूषणम्. 3.3.129.1.1

कलाप (पुं) = मयूरपिच्छः. 3.3.129.1.1

कलाप (पुं) = शराधारः. 3.3.129.1.1

कलाप (पुं) = संहतः. 3.3.129.1.1

परीवाप (पुं) = परिच्छदः. 3.3.129.2.1

परीवाप (पुं) = पर्युप्तिः. 3.3.129.2.1

परीवाप (पुं) = सलिलस्थितिः. 3.3.129.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue