अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.135

स्तम्भौ स्थूणाजडीभावौ शम्भू ब्रह्मत्रिलोचनौ
कुक्षिभ्रूणार्भका गर्भा विस्रम्भः प्रणयेऽपि च

स्तम्भ (पुं) = जडीभावः. 3.3.135.1.1

स्तम्भ (पुं) = स्तम्भः. 3.3.135.1.1

शम्भु (पुं) = ब्रह्मा. 3.3.135.1.2

गर्भ (पुं) = शिशुः. 3.3.135.2.1

गर्भ (पुं) = जठरम्. 3.3.135.2.1

विस्रम्भ (पुं) = प्रणयम्. 3.3.135.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue