अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.138

किरणप्रग्रहौ रश्मी कपिभेकौ प्लवङ्गमौ
इच्छामनोभवौ कामौ शक्त्युद्योगौ पराक्रमौ

रश्मि (पुं) = प्रग्रहः. 3.3.138.1.1

प्लवङ्गम (पुं) = वानरः. 3.3.138.1.2

प्लवङ्गम (पुं) = मण्डूकः. 3.3.138.1.2

काम (पुं) = इच्छा. 3.3.138.2.1

पराक्रम (पुं) = उद्योगः. 3.3.138.2.2

पराक्रम (पुं) = शक्तिः. 3.3.138.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue