अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.139

धर्माः पुण्ययमन्यायस्वभावाचारसोमपाः
उपायपूर्व आरम्भ उपधा चाप्युपक्रमः

धर्म (पुं) = आचारः. 3.3.139.1.1

धर्म (पुं) = नीतिः. 3.3.139.1.1

धर्म (पुं) = पुण्यम्. 3.3.139.1.1

धर्म (पुं) = सोमयाजिः. 3.3.139.1.1

धर्म (पुं) = स्वभावः. 3.3.139.1.1

धर्म (पुं) = यमः. 3.3.139.1.1

उपक्रम (पुं) = उपधा. 3.3.139.2.1

उपक्रम (पुं) = उपायपूर्वारम्भः. 3.3.139.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue