अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.140

वणिक्पथः पुरं वेदो निगमो नागरो वणिक्
नैगमौ द्वौ बले रामो नीलचारुसिते त्रिषु

निगम (पुं) = मूलनगरादन्यनगरम्. 3.3.140.1.1

निगम (पुं) = वणिक्पथः. 3.3.140.1.1

निगम (पुं) = वेदः. 3.3.140.1.1

नैगम (पुं) = नागरः. 3.3.140.2.1

राम (वि) = कृष्णवर्णः. 3.3.140.2.2

राम (वि) = मनोरमम्. 3.3.140.2.2

राम (वि) = शुक्लवर्णयुक्तः. 3.3.140.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue