अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.145

वामौ वल्गुप्रतीपौ द्वावधमौ न्यूनकुत्सितौ
जीर्णं च परिभुक्तं च यातयाममिदं द्वयम्

वाम (वि) = प्रतिकूलम्. 3.3.145.1.1

वाम (वि) = सुन्दरम्. 3.3.145.1.2

अधम (वि) = न्यूनम्. 3.3.145.1.3

यातयाम (वि) = जीर्णम्. 3.3.145.2.1

यातयाम (वि) = परिभुक्तम्. 3.3.145.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue