अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.153

विषयो यस्य यो ज्ञातस्तत्र शब्दादिकेष्वपि
निर्यासेऽपि कषायोऽस्त्री सभायां च प्रतिश्रयः

विषय (पुं) = शब्दादीन्द्रियम्. 3.3.153.1.1

विषय (पुं) = यस्य यत् ज्ञातः तत्. 3.3.153.1.1

कषाय (पुं-नपुं) = निर्यासः. 3.3.153.2.1

प्रतिश्रय (पुं) = सभा. 3.3.153.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue