अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.154

प्रायो भूम्न्यन्तगमने मन्युर्दैन्ये क्रतौ युधि
रहस्योपस्थयोर्गुह्यं सत्यं शपथतथ्ययोः

प्राय (पुं) = भूम्नि. 3.3.154.1.1

प्राय (पुं) = अन्तगमनम्. 3.3.154.1.1

मन्यु (पुं) = कोपः. 3.3.154.1.2

मन्यु (पुं) = दैन्यम्. 3.3.154.1.2

मन्यु (पुं) = यज्ञः. 3.3.154.1.2

गुह्य (नपुं) = रहस्यम्. 3.3.154.2.1

गुह्य (नपुं) = भगशिश्नः. 3.3.154.2.1

सत्य (वि) = शपथः. 3.3.154.2.2

सत्य (वि) = तथ्यम्. 3.3.154.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue