अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.157

आरम्भो निष्कृतिः शिक्षा पूजनं संप्रधारणम्
उपायः कर्म चेष्टा च चिकित्सा च नवक्रियाः

क्रिया (स्त्री) = आरम्भः. 3.3.157.2.1

क्रिया (स्त्री) = चेष्टा. 3.3.157.2.1

क्रिया (स्त्री) = निष्कृतिः. 3.3.157.2.1

क्रिया (स्त्री) = शिक्षा. 3.3.157.2.1

क्रिया (स्त्री) = पूजनम्. 3.3.157.2.1

क्रिया (स्त्री) = सम्प्रधारणम्. 3.3.157.2.1

क्रिया (स्त्री) = उपायः. 3.3.157.2.1

क्रिया (स्त्री) = कर्मम्. 3.3.157.2.1

क्रिया (स्त्री) = रोगनिवारणः. 3.3.157.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue