अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.168

मखेषु यूपखण्डेऽपि स्वरुर्गुह्येऽप्यवस्करः
आडम्बरस्तूर्यरवे गजेन्द्राणां च गर्जिते

स्वरु (पुं) = बाणः. 3.3.168.1.1

स्वरु (पुं) = यज्ञः. 3.3.168.1.1

स्वरु (पुं) = यूपखण्डः. 3.3.168.1.1

अवस्कर (पुं) = गुह्यम्. 3.3.168.1.2

आडम्बर (पुं) = हस्तिगर्जनम्. 3.3.168.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue