अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.188

छिद्रात्मीयविनाबहिरवसरमध्येऽन्तरात्मनि च
मुस्तेऽपि पिठरं राजकशेरुण्यपि नागरम्

पिठर (नपुं) = मुस्ता. 3.3.188.2.1

नागर (नपुं) = राजकशेरुः. 3.3.188.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue