अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.210

अनुभावः प्रभावे च सतां च मतिनिश्चये
स्याज्जन्महेतुः प्रभवः स्थानं चाद्योपलब्धये

अनुभाव (पुं) = प्रभावः. 3.3.210.1.1

अनुभाव (पुं) = सताम्मतिनिश्चयः. 3.3.210.1.1

प्रभव (पुं) = आद्योपलब्धिः. 3.3.210.2.1

प्रभव (पुं) = जन्महेतुः. 3.3.210.2.1

प्रभव (पुं) = स्थानम्. 3.3.210.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue