अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.238

तुलासूत्रेऽश्वादिरश्मौ प्रग्राहः प्रग्रहोऽपि च
पत्नीपरिजनादानमूलशापाः परिग्रहाः

प्रग्राह (पुं) = तुलासूत्रम्. 3.3.238.1.1

प्रग्राह (पुं) = प्रग्रहः. 3.3.238.1.1

प्रग्रह (पुं) = तुलासूत्रम्. 3.3.238.1.2

प्रग्रह (पुं) = प्रग्रहः. 3.3.238.1.2

परिग्रह (पुं) = पत्नी. 3.3.238.2.1

परिग्रह (पुं) = परिजनः. 3.3.238.2.1

परिग्रह (पुं) = आदानम्. 3.3.238.2.1

परिग्रह (पुं) = मूलधनम्. 3.3.238.2.1

परिग्रह (पुं) = शापवचनम्. 3.3.238.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue