अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.34

काकेभगण्डौ करटौ गजगण्डकटी कटौ
शिपिविष्टस्तु खलतौ दुश्चर्मणि महेश्वरे

करट (पुं) = गजगण्डः. 3.3.34.1.1

शिपिविष्ट (पुं) = शिवः. 3.3.34.2.1

शिपिविष्ट (पुं) = खलः. 3.3.34.2.1

शिपिविष्ट (पुं) = दुश्चर्मः. 3.3.34.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue