अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.53

शरणं गृहरक्षित्रोः श्रीपर्णं कमलेऽपि च
विषाभिमरलोहेषु तीक्ष्णं क्लीबे खरे त्रिषु

शरण (नपुं) = रक्षिता. 3.3.53.1.1

शरण (नपुं) = गृहम्. 3.3.53.1.1

श्रीपर्ण (नपुं) = पद्मम्. 3.3.53.1.2

तीक्ष्ण (नपुं) = अभिमरः. 3.3.53.2.1

तीक्ष्ण (नपुं) = विषम्. 3.3.53.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue