अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.6

उलूके करिणः पुच्छमूलोपान्ते च पेचकः
कमण्डलौ च करकः सुगते च विनायकः

पेचक (पुं) = करिणः पुच्छमूलोपान्तः. 3.3.6.1.1

करक (पुं) = कमण्डलुः. 3.3.6.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue