अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.66

कक्षान्तरेऽपि शुद्धान्तो नृपस्यासर्वगोचरे
कासूसामर्थ्ययोः शक्तिर्मूर्तिः काठिन्यकाययोः

शुद्धान्त (पुं) = कक्षान्तरम्. 3.3.66.1.1

शुद्धान्त (पुं) = नृपस्यासर्वगोचरप्रदेशः. 3.3.66.1.1

मूर्ति (स्त्री) = काठिन्यम्. 3.3.66.2.1

शक्ति (स्त्री) = कासूः. 3.3.66.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue