अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.71

रवेरर्चिश्च शस्त्रं च वह्निज्वाला च हेतयः
जगती जगति च्छन्दोविशेषेऽपि क्षितावपि

हेति (स्त्री) = आयुधम्. 3.3.71.1.1

हेति (स्त्री) = रवेरर्चिः. 3.3.71.1.1

जगती (स्त्री) = जगतीच्छन्दः. 3.3.71.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue