अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.72

पङ्क्तिश्छन्दोऽपि दशमं स्यात्प्रभावेऽपि चायतिः
पत्तिर्गतौ च मूले तु पक्षतिः पक्षभेदयोः

पङ्क्ति (स्त्री) = पङ्क्तिच्छन्दः. 3.3.72.1.1

पङ्क्ति (स्त्री) = दशमम्. 3.3.72.1.1

आयति (स्त्री) = प्रभावः. 3.3.72.1.2

पत्ति (स्त्री) = गतिः. 3.3.72.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue