अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.82

ख्याते हृष्टे प्रतीतोऽभिजातस्तु कुलजे बुधे
विविक्तौ पूतविजनौ मूर्छितौ मूढसोच्छ्रयौ

प्रतीत (वि) = प्रमुदितः. 3.3.82.1.1

अभिजात (वि) = कुलजः. 3.3.82.1.2

अभिजात (वि) = बुधः. 3.3.82.1.2

विविक्ति (वि) = पवित्रः. 3.3.82.2.1

विविक्ति (वि) = विजनः. 3.3.82.2.1

मूर्छित (वि) = मूर्खः. 3.3.82.2.2

मूर्छित (वि) = सोच्छ्रयः. 3.3.82.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue