अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.90

निर्वादो जनवादेऽपि शादो जम्बालशष्पयोः
आरावे रुदिते त्रातर्याक्रन्दो दारुणे रणे

निर्वाद (पुं) = जनवादः. 3.3.90.1.1

शाद (पुं) = नूतनतृणम्. 3.3.90.1.2

आक्रन्द (पुं) = सरवरोदनम्. 3.3.90.2.1

आक्रन्द (पुं) = त्राता. 3.3.90.2.1

आक्रन्द (पुं) = दारुणरणम्. 3.3.90.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue