अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.96

व्यामो वटश्च न्यग्रोधावुत्सेधः काय उन्नतिः
पर्याहारश्च मार्गश्च विवधौ वीवधौ च तौ

न्यग्रोध (पुं) = व्यामः. 3.3.96.1.1

उत्सेध (पुं) = देहः. 3.3.96.1.2

उत्सेध (पुं) = उन्नतिः. 3.3.96.1.2

विवध (पुं) = पर्याहारः. 3.3.96.2.1

विवध (पुं) = मार्गः. 3.3.96.2.1

वीवध (पुं) = पर्याहारः. 3.3.96.2.2

वीवध (पुं) = मार्गः. 3.3.96.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue