अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.98

स्युः समर्थननीवाकनियमाश्च समाधयः
दोषोत्पादेऽनुबन्धः स्यात्प्रकृतस्यादिविनश्वरे

समाधि (पुं) = मनोनिग्रहः. 3.3.98.1.1

समाधि (पुं) = समर्थनम्. 3.3.98.1.1

समाधि (पुं) = धान्यादिसञ्चयः. 3.3.98.1.1

अनुबन्ध (पुं) = मुख्यानुयायिः. 3.3.98.2.1

अनुबन्ध (पुं) = प्रकृतस्यानुवर्तनम्. 3.3.98.2.1

अनुबन्ध (पुं) = प्रकृतिप्रत्ययादिविनश्वरः. 3.3.98.2.1

अनुबन्ध (पुं) = शिशुः. 3.3.98.2.1

अनुबन्ध (पुं) = दोषोत्पादः. 3.3.98.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue