अमरकोषसम्पद्

         

किन्नर (पुं) == देवयोनिः

विद्याधराप्सरोयक्षरक्षोगन्धर्वकिन्नराः 
स्वर्गवर्गः 1.1.11.1.6

पर्यायपदानि
 विद्याधराप्सरोयक्षरक्षोगन्धर्वकिन्नराः।
 पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः॥

 विद्याधर (पुं)
 अप्सरस् (स्त्री-बहु)
 यक्ष (पुं)
 रक्ष (पुं)
 गन्धर्व (पुं)
 किन्नर (पुं)
 पिशाच (पुं)
 गुह्यक (पुं)
 सिद्ध (पुं)
 भूत (नपुं)
अर्थान्तरम्
 स्यात् किन्नरः किम्पुरुषस्तुरङ्गवदनो मयुः।

 किन्नर (पुं) - किन्नरः 1.1.71.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue