अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.11

विद्याधराप्सरोयक्षरक्षोगन्धर्वकिन्नराः
पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः

विद्याधर (पुं) = देवयोनिः. 1.1.11.1.1

English: class of divine beings
Telugu: దేవతా భేదములు

अप्सरस् (स्त्री-बहु) = देवयोनिः. 1.1.11.1.2

English: class of divine beings
Telugu: దేవతా భేదములు

यक्ष (पुं) = देवयोनिः. 1.1.11.1.3

English: class of divine beings
Telugu: దేవతా భేదములు

रक्ष (पुं) = देवयोनिः. 1.1.11.1.4

English: class of divine beings
Telugu: దేవతా భేదములు

गन्धर्व (पुं) = देवयोनिः. 1.1.11.1.5

English: class of divine beings
Telugu: దేవతా భేదములు

किन्नर (पुं) = देवयोनिः. 1.1.11.1.6

English: class of divine beings
Telugu: దేవతా భేదములు

पिशाच (पुं) = देवयोनिः. 1.1.11.2.1

English: class of divine beings
Telugu: దేవతా భేదములు

गुह्यक (पुं) = देवयोनिः. 1.1.11.2.2

English: class of divine beings
Telugu: దేవతా భేదములు

सिद्ध (पुं) = देवयोनिः. 1.1.11.2.3

English: class of divine beings
Telugu: దేవతా భేదములు

भूत (नपुं) = देवयोनिः. 1.1.11.2.4

English: class of divine beings
Telugu: దేవతా భేదములు

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue