अमरकोषसम्पद्

         

धर्मराज (पुं) == बुद्धः

सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः 
स्वर्गवर्गः 1.1.13.1.4

पर्यायपदानि
 सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः।
 समन्तभद्रो भगवान् मारजिल्लोकजिज्जिनः॥
 षडभिज्ञो दशबलोऽद्वयवादी विनायकः।
 मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता मुनिः शाक्यमुनिस्तु यः॥

 सर्वज्ञ (पुं)
 सुगत (पुं)
 बुद्ध (पुं)
 धर्मराज (पुं)
 तथागत (पुं)
 समन्तभद्र (पुं)
 भगवत् (पुं)
 मारजित् (पुं)
 लोकजित् (पुं)
 जिन (पुं)
 षडभिज्ञ (पुं)
 दशबल (पुं)
 अद्वयवादिन् (पुं)
 विनायक (पुं)
 मुनीन्द्र (पुं)
 श्रीघन (पुं)
 शास्तृ (पुं)
 मुनि (पुं)
अर्थान्तरम्
 धर्मराजः पितृपतिः समवर्ती परेतराट्।

 धर्मराज (पुं) - यमः 1.1.58.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue