अमरकोषसम्पद्

         

मुसलिन् (पुं) == बलभद्रः

नीलाम्बरो रौहिणेयस्तालाङ्को मुसली हली 
स्वर्गवर्गः 1.1.24.1.4

पर्यायपदानि
 बलभद्रः प्रलम्बघ्नो बलदेवोऽच्युताग्रजः।
 रेवतीरमणो रामः कामपालो हलायुधः॥
 नीलाम्बरो रौहिणेयस्तालाङ्को मुसली हली।
 सङ्कर्षणः सीरपाणिः कालिन्दीभेदनो बलः॥

 बलभद्र (पुं)
 प्रलम्बघ्न (पुं)
 बलदेव (पुं)
 अच्युताग्रज (पुं)
 रेवतीरमण (पुं)
 राम (पुं)
 कामपाल (पुं)
 हलायुध (पुं)
 नीलाम्बर (पुं)
 रौहिणेय (पुं)
 तालाङ्क (पुं)
 मुसलिन् (पुं)
 मुषलिन् (पुं)
 हलिन् (पुं)
 सङ्कर्षण (पुं)
 सीरपाणि (पुं)
 कालिन्दीभेदन (पुं)
 बल (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue