अमरकोषसम्पद्

         

मेघपुष्प (नपुं) == विष्णोः अश्वः

अश्वाश्च शैब्यसुग्रीवमेघपुष्पबलाहकाः 
स्वर्गवर्गः 1.1.28.4.3

पर्यायपदानि
 अश्वाश्च शैब्यसुग्रीवमेघपुष्पबलाहकाः।

 शैब्य (पुं)
 सुग्रीव (पुं)
 मेघपुष्प (नपुं)
 बलाहक (पुं)
अर्थान्तरम्
 मेघपुष्पं घनरसस्त्रिषु द्वे आप्यमम्मयम्।

 मेघपुष्प (नपुं) - जलम् 1.10.5.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue