अमरकोषसम्पद्

         

गरुत्मत् (पुं) == गरुडः

गरुत्मान् गरुडस्तार्क्ष्यो वैनतेयः खगेश्वरः 
स्वर्गवर्गः 1.1.29.1.1

पर्यायपदानि
 गरुत्मान् गरुडस्तार्क्ष्यो वैनतेयः खगेश्वरः।
 नागान्तको विष्णुरथः सुपर्णः पन्नगाशनः॥

 गरुत्मत् (पुं)
 गरुड (पुं)
 तार्क्ष्य (पुं)
 वैनतेय (पुं)
 खगेश्वर (पुं)
 नागान्तक (पुं)
 विष्णुरथ (पुं)
 सुपर्ण (पुं)
 पन्नगाशन (पुं)
अर्थान्तरम्
 नीडोद्भवाः गरुत्मन्तः पित्सन्तो नभसङ्गमाः।

 गरुत्मत् (पुं) - पक्षी 2.5.34.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue