अमरकोषसम्पद्

         

सिंहादिवर्गः 2.5.34

नीडोद्भवाः गरुत्मन्तः पित्सन्तो नभसङ्गमाः
तेषां विशेषा हारीतो मद्गुः कारण्डवः प्लवः

नीडोद्भव (पुं) = पक्षी. 2.5.34.1.1

गरुत्मत् (पुं) = पक्षी. 2.5.34.1.2

पित्सन्त् (पुं) = पक्षी. 2.5.34.1.3

नभसङ्गम (पुं) = पक्षी. 2.5.34.1.4

हारीत (पुं) = पक्षिजातिविशेषः. 2.5.34.2.1

मद्गु (पुं) = पक्षिजातिविशेषः. 2.5.34.2.2

कारण्डव (पुं) = पक्षिजातिविशेषः. 2.5.34.2.3

प्लव (पुं) = पक्षिजातिविशेषः. 2.5.34.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue