अमरकोषसम्पद्

         

पिनाक (पुं) == शिवधनुः

कपर्दोऽस्य जटाजूटः पिनाकोऽजगवं धनुः 
स्वर्गवर्गः 1.1.35.1.3

पर्यायपदानि
 कपर्दोऽस्य जटाजूटः पिनाकोऽजगवं धनुः।

 पिनाक (पुं)
 अजगव (नपुं)
 +अजकव (नपुं)
अर्थान्तरम्
 दम्भेऽप्यथ पिनाकोऽस्त्री शूलशङ्करधन्वनोः॥

 पिनाक (पुं-नपुं) - शूलम् 3.3.14.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue