अमरकोषसम्पद्

         

अनिश (नपुं) == अविरतम्

सततानारताश्रान्तसन्तताविरतानिशम् 
स्वर्गवर्गः 1.1.65.2.6

पर्यायपदानि
 सततानारताश्रान्तसन्तताविरतानिशम्॥
 नित्यानवरताजस्रमप्यथातिशयो भरः।

 सतत (नपुं)
 अनारत (नपुं)
 अश्रान्त (नपुं)
 सन्तत (नपुं)
 अविरत (नपुं)
 अनिश (नपुं)
 नित्य (नपुं)
 अनवरत (नपुं)
 अजस्र (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue