अमरकोषसम्पद्

         

किन्नर (पुं) == किन्नरः

स्यात् किन्नरः किम्पुरुषस्तुरङ्गवदनो मयुः 
स्वर्गवर्गः 1.1.71.1.1

पर्यायपदानि
 स्यात् किन्नरः किम्पुरुषस्तुरङ्गवदनो मयुः।

 किन्नर (पुं)
 किम्पुरुष (पुं)
 तुरङ्गवदन (पुं)
 मयु (पुं)
अर्थान्तरम्
 विद्याधराप्सरोयक्षरक्षोगन्धर्वकिन्नराः।

 किन्नर (पुं) - देवयोनिः 1.1.11.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue