अमरकोषसम्पद्

         

विदारक (पुं) == शुष्कनद्यादौ कृतगर्तः

जलोच्छ्वासाः परीवाहाः कूपकास्तु विदारकाः 
वारिवर्गः 1.10.10.1.4

पर्यायपदानि
 जलोच्छ्वासाः परीवाहाः कूपकास्तु विदारकाः।

 कूपक (पुं)
 विदारक (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue