अमरकोषसम्पद्

         

कलुष (वि) == मलिनजलम्

त्रिष्वागाधात्प्रसन्नोऽच्छः कलुषोऽनच्छ आविलः 
वारिवर्गः 1.10.14.2.3

पर्यायपदानि
 त्रिष्वागाधात्प्रसन्नोऽच्छः कलुषोऽनच्छ आविलः॥

 कलुष (वि)
 अनच्छ (वि)
 आविल (वि)
अर्थान्तरम्
 कलुषं वृजिनैनोऽघमंहो दुरितदुष्कृतम्॥

 कलुष (नपुं) - पापम् 1.4.23.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue