अमरकोषसम्पद्

         

मकर (पुं) == जलजन्तुविशेषः

तद्भेदाः शिशुमारोद्रशङ्कवो मकरादयः 
वारिवर्गः 1.10.20.2.4

पर्यायपदानि
 तद्भेदाः शिशुमारोद्रशङ्कवो मकरादयः॥

 शिशुमार (पुं)
 उद्र (पुं)
 शङ्कु (पुं)
 मकर (पुं)
अर्थान्तरम्
 महापद्मश्च पद्मश्च शङ्खो मकरकच्छपौ।

 मकर (पुं) - विशेषनिधिः 1.1.71.3
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue