अमरकोषसम्पद्

         

कम्बु (पुं-नपुं) == शङ्खः

मुक्तास्फोटः स्त्रियां शुक्तिः शङ्खः स्यात्कम्बुरस्त्रियौ 
वारिवर्गः 1.10.23.1.4

पर्यायपदानि
 मुक्तास्फोटः स्त्रियां शुक्तिः शङ्खः स्यात्कम्बुरस्त्रियौ।

 शङ्ख (पुं-नपुं)
 कम्बु (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 कम्बुर्ना वलये शङ्खे द्विजिह्वौ सर्पसूचकौ॥

 कम्बु (पुं) - करवलयः 3.3.133.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue