अमरकोषसम्पद्

         

पद्म (पुं-नपुं) == पद्मम्

वा पुंसि पद्मं नलिनमरविन्दं महोत्पलम् 
वारिवर्गः 1.10.39.2.1

पर्यायपदानि
 वा पुंसि पद्मं नलिनमरविन्दं महोत्पलम्॥
 सहस्रपत्रं कमलं शतपत्रं कुशेशयम्।
 पङ्केरुहं तामरसं सारसं सरसीरुहम्॥
 बिसप्रसूनराजीवपुष्कराम्भोरुहाणि च।

 पद्म (पुं-नपुं)
 नलिन (नपुं)
 अरविन्द (नपुं)
 महोत्पल (नपुं)
 सहस्रपत्र (नपुं)
 कमल (नपुं)
 शतपत्र (नपुं)
 कुशेशय (नपुं)
 पङ्केरुह (नपुं)
 तामरस (नपुं)
 सारस (नपुं)
 सरसीरुह (नपुं)
 बिसप्रसून (नपुं)
 राजीव (नपुं)
 पुष्कर (नपुं)
 अम्भोरुह (नपुं)
अर्थान्तरम्
 निधिर्ना शेवधिर्भेदाः पद्मशङ्खादयो निधेः।
 महापद्मश्च पद्मश्च शङ्खो मकरकच्छपौ।

 पद्म (पुं-नपुं) - विशेषनिधिः 1.1.71.2
 पद्म (पुं-नपुं) - विशेषनिधिः 1.1.71.3
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue