अमरकोषसम्पद्

         

पुष्कर (नपुं) == पद्मम्

बिसप्रसूनराजीवपुष्कराम्भोरुहाणि च 
वारिवर्गः 1.10.41.1.3

पर्यायपदानि
 वा पुंसि पद्मं नलिनमरविन्दं महोत्पलम्॥
 सहस्रपत्रं कमलं शतपत्रं कुशेशयम्।
 पङ्केरुहं तामरसं सारसं सरसीरुहम्॥
 बिसप्रसूनराजीवपुष्कराम्भोरुहाणि च।

 पद्म (पुं-नपुं)
 नलिन (नपुं)
 अरविन्द (नपुं)
 महोत्पल (नपुं)
 सहस्रपत्र (नपुं)
 कमल (नपुं)
 शतपत्र (नपुं)
 कुशेशय (नपुं)
 पङ्केरुह (नपुं)
 तामरस (नपुं)
 सारस (नपुं)
 सरसीरुह (नपुं)
 बिसप्रसून (नपुं)
 राजीव (नपुं)
 पुष्कर (नपुं)
 अम्भोरुह (नपुं)
अर्थान्तरम्
 कबन्धमुदकं पाथः पुष्करं सर्वतोमुखम्।
 द्योदिवौ द्वे स्त्रियामभ्रं व्योम पुष्करमम्बरम्।
 मूले पुष्करकाश्मीरपद्मपत्राणि पौष्करे॥
 पुष्करं करिहस्ताग्रे वाद्यभाण्डमुखे जले॥

 पुष्कर (नपुं) - आकाशः 1.2.1.1
 पुष्कर (नपुं) - जलम् 1.10.4.1
 पुष्कर (नपुं) - पुष्करमूलम् 2.4.145.2
 पुष्कर (नपुं) - खड्गफलम् 3.3.186.2
 पुष्कर (नपुं) - शुण्डाग्रभागः 3.3.186.2
 पुष्कर (नपुं) - वाद्यभाण्डमुखम् 3.3.186.2
 पुष्कर (नपुं) - तीर्थविशेषः 3.3.186.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue