अमरकोषसम्पद्

         

वारिवर्गः 1.10.4

कबन्धमुदकं पाथः पुष्करं सर्वतोमुखम्
अम्भोऽर्णस्तोयपानीयनीरक्षीराम्बुशम्बरम्

कबन्ध (नपुं) = जलम्. 1.10.4.1.1

उदक (नपुं) = जलम्. 1.10.4.1.2

पाथ (नपुं) = जलम्. 1.10.4.1.3

पुष्कर (नपुं) = जलम्. 1.10.4.1.4

सर्वतोमुख (नपुं) = जलम्. 1.10.4.1.5

अम्भस् (नपुं) = जलम्. 1.10.4.2.1

अर्णस् (नपुं) = जलम्. 1.10.4.2.2

तोय (नपुं) = जलम्. 1.10.4.2.3

पानीय (नपुं) = जलम्. 1.10.4.2.4

नीर (नपुं) = जलम्. 1.10.4.2.5

क्षीर (नपुं) = जलम्. 1.10.4.2.6

अम्बु (नपुं) = जलम्. 1.10.4.2.7

शम्बर (नपुं) = जलम्. 1.10.4.2.8

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue