अमरकोषसम्पद्

         

पृषत (पुं) == जलकणः

पृषन्ति बिन्दुपृषताः पुमांसो विप्रुषः स्त्रियाम् 
वारिवर्गः 1.10.6.2.3

पर्यायपदानि
 पृषन्ति बिन्दुपृषताः पुमांसो विप्रुषः स्त्रियाम्॥

 पृषत् (पुं)
 बिन्दु (पुं)
 पृषत (पुं)
 विप्रुष् (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 गोकर्णपृषतैणर्श्यरोहिताश्चमरो मृगाः॥

 पृषत (पुं) - मृगभेदः 2.5.10.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue