अमरकोषसम्पद्

         

पुष्कर (नपुं) == आकाशः

द्योदिवौ द्वे स्त्रियामभ्रं व्योम पुष्करमम्बरम् 
व्योमवर्गः 1.2.1.1.5

पर्यायपदानि
 द्योदिवौ द्वे स्त्रियामभ्रं व्योम पुष्करमम्बरम्।
 नभोऽन्तरिक्षं गगनमनन्तं सुरवर्त्म खम्।
 वियद्विष्णुपदं वा तु पुंस्याकाशविहायसी।
 विहायसोऽपि नाकोऽपि द्युरपि स्यात्तदव्ययम्।
 तारापथोऽन्तरिक्षं च मेघाध्वा च महाबिलम्।
 विहायाः शकुने पुंसि गगने पुन्नपुंसकम्॥

 द्यो (स्त्री)
 दिव् (स्त्री)
 अभ्र (नपुं)
 व्योमन् (नपुं)
 पुष्कर (नपुं)
 अम्बर (नपुं)
 नभस् (पुं)
 अन्तरिक्ष (नपुं)
 गगन (नपुं)
 अनन्त (नपुं)
 सुरवर्त्मन् (नपुं)
 ख (नपुं)
 वियत् (नपुं)
 विष्णुपद (नपुं)
 आकाश (पुं-नपुं)
 विहायस् (पुं-नपुं)
 विहायस् (पुं)
 नाक (पुं)
 द्यु (अव्य)
 अव्यय (वि)
 तारापथ (पुं)
 अन्तरिक्ष (नपुं)
 मेघाध्वन् (पुं)
 महाबिल (नपुं)
 शकुन (पुं)
 गगन (नपुं)
अर्थान्तरम्
 कबन्धमुदकं पाथः पुष्करं सर्वतोमुखम्।
 बिसप्रसूनराजीवपुष्कराम्भोरुहाणि च।
 मूले पुष्करकाश्मीरपद्मपत्राणि पौष्करे॥
 पुष्करं करिहस्ताग्रे वाद्यभाण्डमुखे जले॥

 पुष्कर (नपुं) - जलम् 1.10.4.1
 पुष्कर (नपुं) - पद्मम् 1.10.41.1
 पुष्कर (नपुं) - पुष्करमूलम् 2.4.145.2
 पुष्कर (नपुं) - खड्गफलम् 3.3.186.2
 पुष्कर (नपुं) - शुण्डाग्रभागः 3.3.186.2
 पुष्कर (नपुं) - वाद्यभाण्डमुखम् 3.3.186.2
 पुष्कर (नपुं) - तीर्थविशेषः 3.3.186.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue