अमरकोषसम्पद्

         

ककुभ् (स्त्री) == दिक्

दिशस्तु ककुभः काष्ठा आशाश्च हरितश्च ताः 
दिग्वर्गः 1.3.1.1.2

पर्यायपदानि
 दिशस्तु ककुभः काष्ठा आशाश्च हरितश्च ताः।

 दिश् (स्त्री)
 ककुभ् (स्त्री)
 काष्ठा (स्त्री)
 आशा (स्त्री)
 हरित् (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue