अमरकोषसम्पद्

         

अहन् (नपुं) == दिवसः

वर्षोपलस्तु करका मेघच्छन्नेऽह्नि दुर्दिनम् 
दिग्वर्गः 1.3.12.1.3

पर्यायपदानि
 वर्षोपलस्तु करका मेघच्छन्नेऽह्नि दुर्दिनम्।

 अहन् (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue