अमरकोषसम्पद्

         

प्रसन्नता (स्त्री) == नैर्मल्यम्

चन्द्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना प्रसादस्तु प्रसन्नता 
दिग्वर्गः 1.3.16.2.5

पर्यायपदानि
 चन्द्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना प्रसादस्तु प्रसन्नता॥

 प्रसाद (पुं)
 प्रसन्नता (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue