अमरकोषसम्पद्

         

छवि (स्त्री) == शोभा

सुषमा परमा शोभा शोभा कान्तिर्द्युतिश्छविः 
दिग्वर्गः 1.3.17.2.5

पर्यायपदानि
 सुषमा परमा शोभा शोभा कान्तिर्द्युतिश्छविः॥

 शोभा (स्त्री)
 कान्ति (स्त्री)
 द्युति (स्त्री)
 छवि (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 स्युः प्रभारुग्रुचिस्त्विड्भाभाश्छविद्युतिदीप्तयः।

 छवि (स्त्री) - प्रभा 1.3.34.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue