अमरकोषसम्पद्

         

दिग्वर्गः 1.3.17

कलङ्काङ्कौ लाञ्छनं च चिह्नं लक्ष्म च लक्षणम्
सुषमा परमा शोभा शोभा कान्तिर्द्युतिश्छविः

कलङ्क (पुं) = चिह्नम्. 1.3.17.1.1

English: spot or mark

अङ्क (पुं) = चिह्नम्. 1.3.17.1.2

English: spot or mark

लाञ्छन (नपुं) = चिह्नम्. 1.3.17.1.3

English: spot or mark

चिह्न (नपुं) = चिह्नम्. 1.3.17.1.4

English: spot or mark

लक्ष्मन् (नपुं) = चिह्नम्. 1.3.17.1.5

English: spot or mark

लक्षण (नपुं) = चिह्नम्. 1.3.17.1.6

English: spot or mark

+लक्ष्मण (नपुं) = चिह्नम्. 1.3.17.1.6.2

English: spot or mark

सुषमा (स्त्री) = परमा शोभा. 1.3.17.2.1

English: great beauty

शोभा (स्त्री) = शोभा. 1.3.17.2.2

English: beauty

कान्ति (स्त्री) = शोभा. 1.3.17.2.3

English: beauty

द्युति (स्त्री) = शोभा. 1.3.17.2.4

English: beauty

छवि (स्त्री) = शोभा. 1.3.17.2.5

English: beauty

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue