अमरकोषसम्पद्

         

दिश्य (वि) == दिग्भवम्

उत्तरा दिगुदीची स्याद्दिश्यं तु त्रिषु दिग्भवे 
दिग्वर्गः 1.3.2.1.3

पर्यायपदानि
 उत्तरा दिगुदीची स्याद्दिश्यं तु त्रिषु दिग्भवे।

 दिश्य (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue