अमरकोषसम्पद्

         

अवाचीन (वि) == दक्षिणदिशि भवम्

अवाग्भवमवाचीनमुदीचीनमुदग्भवम् 
दिग्वर्गः 1.3.2.2.2

पर्यायपदानि
 अवाग्भवमवाचीनमुदीचीनमुदग्भवम्।

 अवाचीन (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue