अमरकोषसम्पद्

         

प्रतीचीन (वि) == पश्चिमदिशि भवम्

प्रत्यग्भवं प्रतीचीनं प्राचीनं प्राग्भवं त्रिषु 
दिग्वर्गः 1.3.2.3.2

पर्यायपदानि
 प्रत्यग्भवं प्रतीचीनं प्राचीनं प्राग्भवं त्रिषु।

 प्रतीचीन (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue